Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů zde:

Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1. prosince 2016.

Některé části zákona nabydou účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. 1. září 2016. Jedná se o ustanovení upravující:

  • tržby ve zjednodušeném režimu
  • povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,
  • tržby vyloučené z evidence tržeb,
  • žádost o autentizační údaje,
  • přidělení a používání autentizačních údajů,
  • certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa,
  • ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb,
  • oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách,
  • závazné posouzení o určení evidované tržby.