Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Autentizační údaje (§ 13, § 14 ZoET)

 „Autentizačními údaji“ se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo. Autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb si bude podnikatel spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách. O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu. O autentizační údaje mohou podnikatelé od 1. září 2016. Od stejného okamžiku je zprovozněna i webová aplikace Elektronická evidence tržeb.

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících dvou způsobů:

 • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
 • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

Finanční správa upozorňuje poplatníky a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje nelze podat písemně, datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ani datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky a jedná se tedy o nepodporované způsoby podání. Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná, správce daně proto nemůže autentizační údaje přidělit. Podatel, který podal žádost nepodporovaným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky), bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu podání pak lze odstranit podáním žádosti o autentizační údaje jedním ze zákonem stanovených způsobů. O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Informace k přihlášení do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ a správě provozoven naleznete zde.

 

Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat v aplikaci Elektronická evidence tržeb ještě předtím, než si vygeneruje certifikát/y.

V aplikaci Elektronická evidence tržeb budou o provozovnách zadávány podnikatelem tyto údaje:

 • Název: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální
 • Stav činnosti provozovny: aktivní/přerušená/zrušená
 • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
 • Údaj o tom, kde se provozovna nachází (lokalizační údaj):
  • stálá: bude uvedena adresa (ulice, č. p/č. o, obec, PSČ)
  • mobilní: jednoznačný popis provozovny, např. v případě osobních vozidel uvedené registrační značky
  • virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon).

Každé provozovně bude systémem Finanční správy přiděleno identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho podnikatele), které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně. Zároveň je podnikatel povinen oznámit prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně. Pro podnikatele s velkým množstvím provozoven je součástí aplikace Elektronická evidence tržeb i možnost importu seznamu provozoven ze souboru a exportu provozoven včetně přidělených čísel provozovny. Export bude využíván zejména u velkých podnikatelských subjektů pro zpětné nahrání a zaevidování přidělených čísel k provozovnám.

 

Certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá. Správce daně umožní podnikateli po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Postup jak vytvořit žádost o nový certifikát a informace ke správě vydaných certifikátů pro evidování tržeb naleznete zde.

Certifikát je nutno nainstalovat tak, aby podnikatel mohl evidovat tržby. Může se jednat o koncové pokladní zařízení (např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Není vyloučeno ani řešení pomocí zabezpečených cloudů provozovaných formou služby. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) a příslušného operačního systému.

 

Ochrana autentizačních údajů a certifikátů (§ 16 ZoET)

Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba. V případě uložení certifikátu na zabezpečený server se podnikatel nezbavuje odpovědnosti za řádnou evidenci tržeb. Je pouze na něm, aby zvážil, zda nabízené řešení splňuje požadavky na ochranu certifikátu (příp. autentizačních údajů). Stejně jako za řádnou evidenci, i za porušení povinnosti chránit autentizační údaje a certifikát před zneužitím, nese odpovědnost nadále podnikatel, který má povinnost tržby evidovat. To, jakým způsobem mu bude následně odpovídat provozovatel serveru za případné zneužití, resp. nedostatečné zabezpečení je čistě záležitostí jejich smluvních ujednání.

 

Vybrané části textu byly převzaty z portálu finanční správy ČR